Psychiatrists Makati

Psychiatrists Makati

Fully qualified psychiatrists in Makati. Psychiatrists in Metro Manila are available for corporations, individuals and groups. We provide online Mental Health Services and solutions for different needs and requirements, contact us today to learn more about our Mental Health Programs.

COVID19 crisis update:

Online Services are available

Online services are available. Mental health script will be sent digitally for use in your local pharmacy.

Patients who opt for our online services require an internet connection and a mobile phone or computer with a microphone. Pricing is between 2000 - 2500 pesos per session. Spots are limited, payment upfront is required to secure a slot. 

In-clinic appointments are available, please secure your in-clinic appointments with our reception first. You may reach us at +639275074120 Walk-ins are not accepted.

After booking your appointment online, our mental health team will call you within 12 hours to finalize the details of your appointment.

 

For any appointment-related queries, please call us at +639275074120 or email us at clinic@prescriptionpsychiatrists.com.ph.

Prescription Psychiatrists and Psychologists Metro Manila
Talk to a Professional Psychiatrist Manila

What is a Psychiatrist?

A psychiatrist is a doctor that has completed further training to specialize in assessing, diagnosing and treating mental health conditions. They understand physical and mental health and how those aspects affect each other. As such, they can assist in treating severe or complex mental health problems and can prescribe medication.

Seeing a psychiatrist is quite like seeing any other kind of doctor. The psychiatrist will inform you of your right to confidentiality and what that means. They will then conduct a detailed assessment by asking questions about your life and your feelings, as well as your background and what’s happened in your past.

After conducting an assessment, your psychiatrist will discuss with you their findings and options for treatment

As a Filipino living overseas, it can be difficult to find a Filipino-speaking Psychologist or Psychiatrist that can understand your problems. Sometimes you will want a tagalog speaking counsellor or therapist that enables you to speak like you are seeing a psychologist in the Philippines. If you are from the Philippines and are looking for a Filipino mental health provider, we can support you with:

Anxiety or Pagkabalisa
Depression
Personality Disorders
Family Counselling
Marriage/Couple Counselling
PTSD

How do Psychiatrists treat mental health issues?

Psychiatrists help treat mental health issues firstly by assessing mental and physical symptoms. They diagnose and work with a person to develop a treatment plan for recovery. They also give advice about diet, sleeping patterns and other lifestyle factors to help a person get better.

Psychiatrists provide information about your condition and recommend treatments and explain all the details of how treatments work. This includes providing information on what side-effects may occur, any risks and how much it costs. Patients have the choice of whether or not to have the treatment recommended by the professional.

How do I find a Psychiatrist near me in Makati?

Evidently, mental health professionals aren’t common to come across.

You can find psychiatrists via directory listings such as Practo. More commonly, though, people are looking to search engines such as Google to find services. This is a very accessible and simple way of finding your nearest psychiatrists and choosing which one you’d like to see.

A positive step made in 2018 was the signing of the Mental Health Law, which will help provide affordable and accessible mental health services for Filipinos. Senator Risa Hontiveros said of this move, “No longer shall Filipinos suffer silently in the dark. The people’s mental health issues will now cease to be seen as an invisible sickness spoken only in whispers.”

Consultation with Psychiatrist Manila
Psychiatrist Consultation Manila

How much does it cost to see a Psychiatrist?

The short answer is, It depends on where you go and who you see.

Psychiatric costs or fees range – from our research, around the Philippines you will pay anywhere from ₱ 2,000 to ₱ 7,000 to see a private practitioner (psychiatrist) in Metro Manila.

What’s it like to see a Psychiatrist for my mental health?

According to the World Health Organization’s Mental Health Atlas 2011 in the Philippines, there are only 0.38 psychiatrists and 0.22 psychologists for every 100,000 Filipino people. In contrast, the Department of Health reported that one in 5 Filipino adults has some form of mental illness, for example, anxiety, depression or schizophrenia.

At Prescription Psychiatrists & Psychologists, we’re very happy to hear this news and look forward to successful implementation.

Ano ang isang Psychiatrist?

Ang isang psychiatrist ay isang doktor na nakatapos ng karagdagang pagsasanay upang magpakadalubhasa sa pagtatasa, pagdi-diagnose at paggamot ng mga kondisyon sa kalusugan ng pag-iisip. Nakakaunawa sila sa pisikal at pangkaisipang kalusugan at kung paano nakaaapekto ang mga aspektong ito sa isa’t isa. Kaya’t maaari silang tumulong sa paggamot ng malubhang o kumplikadong mga suliranin sa kalusugan ng pag-iisip at maaring magreseta ng gamot.

Ang pagkonsulta sa isang psychiatrist ay katulad ng pagkonsulta sa iba pang uri ng doktor. I-aabiso ka ng psychiatrist tungkol sa iyong karapatan sa pagiging kumpidensyal at kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos nito, magdaraos sila ng detalyadong pagsusuri sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa iyong buhay at nararamdaman, pati na rin ang iyong pinagmulan at kung ano ang nangyari sa iyong nakaraan.

Pagkatapos ng pagsusuri, pag-uusapan ng iyong psychiatrist ang kanilang mga natuklasan at mga opsyon para sa paggamot.

Paano nagpapagamot ang mga Psychiatrist ng kalusugan ng pag-iisip?

Tinutulungan ng mga Psychiatrist ang magpagamot ng mga suliraning pangkalusugan ng pag-iisip sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga sintomas ng pangkaisipan at pisikal na kalagayan ng isang tao. Nagdi-diagnose sila at kasama ang pasyente, nagde-develop sila ng plano ng paggamot para sa paggaling. Nagbibigay din sila ng payo tungkol sa tamang diyeta, patulog, at iba pang aspeto ng pamumuhay upang makatulong sa pagpapagaling.

Nagbibigay din ng impormasyon ang mga Psychiatrist tungkol sa kondisyon ng pasyente at nagrekomenda ng mga paraan ng pagpapagamot at nagpapaliwanag ng mga detalye tungkol sa kung paano ito gagana. Kasama dito ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga posibleng side-effects, mga panganib at magkano ang magagastos sa pagpapagamot. Ang mga pasyente ay may karapatan na pumili kung nais nilang sundin ang rekomendasyon ng mga propesyonal o hindi.

Paano ko mahahanap ang Psychiatrist malapit sa Makati?

Malinaw na hindi madaling makahanap ng mga propesyonal sa kalusugan ng pag-iisip.

Maaari kang maghanap ng mga psychiatrist sa pamamagitan ng mga directory tulad ng Practo. Ngunit mas karaniwan, ang mga tao ay naghahanap sa mga search engine tulad ng Google para makahanap ng mga serbisyo. Ito ay isang napakadaling paraan upang hanapin ang mga pinakamalapit na psychiatrists at pumili kung alin sa kanila ang nais mong puntahan.

Isang positibong hakbang na ginawa noong 2018 ay ang pagpapasa ng Mental Health Law, na makakatulong sa pagbibigay ng abot-kayang at madaling-mahanap na mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip para sa mga Pilipino. Sinabi ni Senador Risa Hontiveros tungkol sa hakbang na ito, “Hindi na muling magdurusa ang mga Pilipino sa dilim. Ang mga isyu sa kalusugan ng pag-iisip ng mga tao ay hindi na ituturing bilang isang hindi nakikitang sakit na tinatanggol lamang sa mga bulong.”

Magkano ang presyo ng pagkonsulta sa isang Psychiatrist?

Ang maikling sagot ay, Depende sa kung saan ka pupunta at sino ang makakausap mo.

Ang mga gastos o bayad sa pagpapakonsulta sa Psychiatrist ay naglalayon – ayon sa aming pananaliksik, sa buong Pilipinas babayaran mo kahit saan mula ₱ 2,000 hanggang ₱ 7,000 upang makakita ng pribadong praktisyoner (psychiatrist) sa Metro Manila.

Ano ang pakiramdam na magpakonsulta sa isang Psychiatrist para sa aking mental na kalusugan?

Ayon sa World Health Organization’s Mental Health Atlas 2011 sa Pilipinas, mayroon lamang 0.38 na mga psychiatrist at 0.22 na mga sikolohista para sa bawat 100,000 na Pilipino. Sa kabaligtaran, iniulat ng Kagawaran ng Kalusugan na isa sa bawat 5 adultong Pilipino ay mayroong iba’t ibang uri ng mental na sakit, tulad ng pagkabalisa, depresyon o schizophrenia.

Sa Prescription Psychiatrists & Psychologists, kami ay lubos na masaya sa balitang ito at umaasa sa matagumpay na pagpapatupad ng mga plano.

Do you have staff?
Ensure you are compliant with The Mental Health Law

Employee Assistance Program Metro Manila, Employee Assistants Program Manila Philippines

Stigma Reduction

Prescription Psychiatrists and Psychologists recommend that the business entity provides formal education for all staff including senior management as to inform them to their legal capacity or rights regarding mental health.

Employee Assistance Program Metro Manila, EAP Service Providers

Identification

Prescription Psychiatrists and Psychologists recommends that a business entity considers implementing anonymous psychometric tests which are taken by all staff prior to an employee having a '1 on 1 session'.

Employee Assistance Program Philippines, Employee Assistants Program Manila Philippines

Ongoing Support

Prescription Psychiatrists and Psychologists recommends that the business entity provides equal access to all employees in entities that are within the Philippines, including the highest
ranking management in an entity.