Psychologist for Mood Swings Manila

Managing Mood Swings

How Prescription Psychiatrists can help you with mood swings

Rapid changes in emotional states occur as a reaction to different stimuli such as personal circumstances and environmental factors. These mood swings can be a result of a physical or mental health condition, or for no reason at all.

Contact us for advice and diagnosis of mood swings.

Mood swings can sometimes be managed with the following strategies:

Having a mood diary where you can track mood changes. This will help you understand your mood shifts and changes in your emotions.
Exercise helps the body produce endorphins. This hormone can help control stress and improve mood. Having an organised daily schedule can also alleviate stress, therefore preventing mood swings. Getting enough sleep can help in improving mood swings.

 

Note that sleep deprivation can affect energy levels, and also contributes to sadness, irritability, and general low mood. Eating a well-balanced diet can tremendously help in managing mood swings. If you feel that you are not eating well, speak to a local dietitian to help you plan your food intake. There are circumstances when the help of mental health professional is needed. If you feel that you are in need of this type of intervention, reach out to or call 028630654. You can also email us at clinic@prescriptionpsychiatrists.com.ph

Managing Mood Swings

Rapid changes in emotional states occur as a reaction to different stimuli such as personal circumstances and environmental factors. These mood swings can be a result of a physical or mental health condition, or for no reason at all.

Moodiness is considered normal in most individuals, but in some circumstances; it can be so severe that the quality of life of the person and their family is affected.

Mood Swings and Rapid Mood Shifts

When rapid mood swings and mood shifts occur for no reason, or it affects the behaviour, relationships and well-being of the individual, the help of a professional psychologist or psychiatrist may be helpful.

What are the major causes of mood swings?

The exact cause of mood swings is not well-known. However, it is believed that a person’s mood might be affected by the chemical reactions and imbalances in the brain. Mood can also be highly affected by lack of sleep, medications and other lifestyle factors. Any shifts in these may affect the stability of a person’s mood.

Individuals facing major life changes and other difficulties may experience changes in mood. Issues regarding identity, acceptance, and self-image may also contribute to emotional changes.

A person who is under a significant amount of stress might also have a greater chance of experiencing mood swings. When a person experiences high levels of stress, even a small negative occurrence might lead to abrupt shifts in mood.

Therapy for Mood Swings

Most mood disturbances are associated with conditions such as depression and bipolar; these conditions can have debilitating effects on individuals. However, therapy can help individuals to cope with mood swings. Mood swings can occur as a symptom of an underlying condition, it is best if a mental health professional in Makati diagnoses the underlying condition causing the mood swings.

A number of medical and psychiatric conditions may lead to mood swings such as:
 • Bipolar Disorder
 • Borderline personality
 • Depression
 • Schizophrenia
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
 • Addiction
 • Hormonal changes and related conditions
Other related conditions may include:
 • Dementia
 • Brain tumors
 • Meningitis
 • Other conditions that affect the central nervous system
 • Thyroid conditions

Conditions that affect the flow of nutrients and oxygen to the brain, such as lung or cardiovascular diseases:

 • Stress
 • Emotional overwhelm
 • Types of emotional distress

Note: Mood swings can often be treated. When they are not treated, they may contribute to suicidal ideation, thoughts of self-harm, risky behavior, or have other negative effects on health and well-being. If you feel this way, reach out to someone right away or call Hopeline at (02) 804-4673; 0917-5584673; and +639777953097 for Globe and TM subscribers.

MOOD SWINGS
MENTAL HEALTH SERVICES FOR CORPORATIONS, FAMILIES AND INDIVIDUALS.

As a mental health corporation having qualified:

Psychiatrists and Psychologists in Manila, Makati, Ortigas.
We cover a wide scope of services and conditions.

Ang mga pagbabago ng mood ay maaaring mapapagaan sa ilang mga paraan tulad ng mga sumusunod na estratehiya:
Ang pagkakaroon ng isang mood diary kung saan maaari mong subaybayan ang mga pagbabago sa mood ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang mga pagbabago sa iyong emosyon.
Ang pag-eexercise ay nakakatulong sa katawan na mag-produce ng endorphins. Ang hormon na ito ay nakakatulong sa pagkontrol ng stress at pagpapabuti ng mood. Ang pagkakaroon ng organisadong araw-araw na schedule ay makatutulong din sa pagbabawas ng stress, na kung gayon ay nakapre-prevent ng mood swings. Ang pagkakaroon ng sapat na tulog ay makakatulong din sa pagpapabuti ng mood swings.

 

Tandaan na ang kakulangan sa sapat na tulog ay maaaring makaapekto sa antas ng enerhiya, at nagdudulot din ng kalungkutan, pagkainip, at pangkalahatang mababang mood. Ang pagkakaroon ng balanseng diyeta ay malaki ang magagawa sa pag-manage ng mood swings. Kung pakiramdam mo ay hindi ka nakakakain nang tama, makipag-usap sa isang lokal na dietitian upang matulungan ka sa pagplano ng iyong pagkain. May mga sitwasyon kung saan kailangan ang tulong ng propesyonal na pangkalusugang pangkaisipan. Kung pakiramdam mo na kailangan mo ng ganitong uri ng interbensyon, mag-reach out o tumawag sa 028630654. Maaari mo rin kaming i-email sa clinic@prescriptionpsychiatrists.com.ph

Pamamahala sa Pagbabago ng Mood
Ang mabilis na pagbabago ng emosyonal na kalagayan ay nangyayari bilang reaksyon sa iba’t ibang mga stimulus tulad ng personal na mga kalagayan at environmental factors. Ang mga pagbabagong ito sa mood ay maaaring dahil sa pisikal o pangkaisipang kalagayan, o dahil sa walang anumang dahilan.

Ang pagiging moodiness ay itinuturing na normal sa karamihan ng mga tao, ngunit sa ilang mga sitwasyon, maaari itong maging napakagrabe na nakakaapekto sa kalidad ng buhay ng tao at ng kanilang pamilya.

Pagbabago ng Mood at Mabilis na Pagbabago ng Mood
Kapag ang mabilis na pagbabago ng mood at pagbabago ng mood ay nagaganap nang walang dahilan, o nakaaapekto sa pag-uugali, relasyon, at kabutihan ng indibidwal, maaaring makatulong ang tulong ng isang propesyonal na sikolohista o psychiatrists.
Ano ang mga pangunahing sanhi ng mood swings?
Ang eksaktong sanhi ng mood swings ay hindi pa lubos na nalalaman. Gayunpaman, pinaniniwalaan na maaaring maapektuhan ng mga kemikal na reaksiyon at imbalances sa utak ang mood ng isang tao. Maaaring lubhang maapektuhan ang mood ng kakulangan sa sapat na tulog, mga gamot, at iba pang mga lifestyle factors. Ang anumang pagbabago sa mga ito ay maaaring makaapekto sa kahinatnan ng mood ng isang tao.

Ang mga indibidwal na nakaharap sa mga malalaking pagbabago sa buhay at iba pang mga kahirapan ay maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa mood. Ang mga isyu tungkol sa pagkakakilanlan, pagtanggap, at imahe ng sarili ay maaari rin magdulot ng mga pagbabagong emosyonal.

Ang isang tao na nasa ilalim ng malaking antas ng stress ay maaari ring magkaroon ng mas malaking posibilidad na magkaroon ng mood swings. Kapag ang isang tao ay nakakaranas ng mataas na antas ng stress, kahit isang maliit na negatibong pangyayari ay maaaring magdulot ng biglang pagbabago ng mood.

Terapiya para sa Mood Swings
Karamihan sa mga pagkabagabag sa mood ay kaugnay ng mga kondisyon tulad ng depresyon at bipolar disorder; ang mga kondisyong ito ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa mga indibidwal. Gayunpaman, ang terapiya ay makakatulong sa mga indibidwal na malabanan ang mga mood swings. Ang mga mood swings ay maaaring mangyari bilang sintomas ng isang nakatagong kondisyon, kaya’t mas mabuti kung ang isang propesyonal sa mental na kalusugan sa Makati ang magdiagnose ng nakatagong kondisyon na nagdudulot ng mga mood swings.
Ang ilang mga medikal at sikyatris na kondisyon ay maaaring magdulot ng mood swings tulad ng:
 • Pagkabalisa sa Bipolar
 • Personalidad sa Borderline
 • Depresyon
 • Schizophrenia
 • Kondisyon sa Pagkabingi at Sobrang Aktibo (ADHD)
 • Adiksyon
 • Mga Pagbabago sa Hormonal at Kaugnay na mga Kondisyon
Maaaring kasama sa iba pang kaugnay na mga kondisyon ang:
 • Dementia
 • Tumor sa Utak
 • Meningitis
 • Iba pang mga kondisyon na nakaaapekto sa sentral na nervous system
 • Kondisyon ng Thyroid

Mga kondisyon na nakakaapekto sa daloy ng mga sustansiya at oksiheno patungo sa utak, tulad ng mga sakit sa baga o cardiovascular:

 • Stress
 • Pagkabugnot sa Emosyon
 • Iba’t ibang Uri ng Pagkabagot sa Emosyon

Paalala: Ang pagbabago ng mood ay madalas na maaring gamutin. Kapag hindi ito ginamot, maaari itong magdulot ng pag-iisip ng suicide, pag-iisip ng pagsasakit sa sarili, panganibong asal, o iba pang negatibong epekto sa kalusugan at kabutihan. Kung nararamdaman mo ang ganitong mga bagay, makipag-ugnayan kaagad sa iba o tumawag sa Hopeline sa (02) 804-4673; 0917-5584673; and +639777953097 para sa Globe at TM subscribers.

As a Filipino living overseas, it can be difficult to find a Tagalog Psychologist that can understand your problems. Sometimes you will want a Tagalog counsellor or therapist that enables you to speak like you are seeing a psychologist in the Philippines. If you are from the Philippines and are looking for a Filipino mental health provider, we can support you with:

Want to learn more about our services?

Psychologists Consultation Manila, Psychotherapy Philipines

Psychology

Our Psychologists implement person-centric methodologies to instil self-understanding among patients.

Psychiatrist Metro Manila, Psychiatrist Manila

Psychiatry

Psychiatrists help treat mental health issues firstly by assessing mental and physical symptoms.

Psychology for Corporations Philippines, Employee Assistance Program

Corporate Support

Our EAP is designed to assist your employees and resolve mental health problems .

COVID19 crisis update:

Online Services are available

Online services are available by booking an appointment here. Mental health script will be sent digitally for use in your local pharmacy.

Patients who opt for our online services require an internet connection and a mobile phone or computer with a microphone. Pricing is between 2000 - 2500 pesos per session. Spots are limited, payment upfront is required to secure a slot. 

In-clinic appointments are available, please secure your in-clinic appointments with our reception first. You may reach us at +639275074120 Walk-ins are not accepted.

After booking your appointment online, our mental health team will call you within 12 hours to finalize the details of your appointment.

 

For any appointment-related queries, please call us at +639275074120 or email us at clinic@prescriptionpsychiatrists.com.ph.