Employee Assistance Program Manila

Employee Assistance Program

Prescription Psychiatrists offers a wide array of Mental health services for corporations, conglomerates, educational institution and government agencies.

 

Do you have staff?
Ensure you are compliant with The Mental Health Law

Employee Assistance Program Metro Manila, Employee Assistants Program Manila Philippines

Stigma Reduction

Prescription Psychiatrists and Psychologists recommend that the business entity provides formal education for all staff including senior management as to inform them to their legal capacity or rights regarding mental health.

Employee Assistance Program Metro Manila, EAP Service Providers

Identification

Prescription Psychiatrists and Psychologists recommends that a business entity considers implementing anonymous psychometric tests which are taken by all staff prior to an employee having a '1 on 1 session'.

Employee Assistance Program Philippines, Employee Assistants Program Manila Philippines

Ongoing Support

Prescription Psychiatrists and Psychologists recommends that the business entity provides equal access to all employees in entities that are within the Philippines, including the highest
ranking management in an entity.

COVID19 crisis update:

Online Services are available

Online services are available. Mental health script will be sent digitally for use in your local pharmacy.

Patients who opt for our online services require an internet connection and a mobile phone or computer with a microphone. Pricing is between 2000 - 2500 pesos per session. Spots are limited, payment upfront is required to secure a slot. 

In-clinic appointments are available, please secure your in-clinic appointments with our reception first. You may reach us at +639275074120 Walk-ins are not accepted.

After booking your appointment online, our mental health team will call you within 12 hours to finalize the details of your appointment.

 

For any appointment-related queries, please call us at +639275074120 or email us at clinic@prescriptionpsychiatrists.com.ph.

Prescription Psychiatrists and Psychologists Metro Manila
Employee Assistance Program provider Metro Manila

What is an Employee Assistance Program?

EAP for Mental Health

Employee Assistance Programs (EAP) are benefit schemes which are valuable for employees and employers, primarily promoting health and happiness. Employees sometimes experience situations or circumstances which may require specialized medical care. Our EAP is designed to assist your employees and resolve mental health problems  thus securing their emotional well-being and increasing fiscal job performance. All interactions with employees are confidential between the doctor and the patient. Our EAP assists with trauma, depression, anxiety, diminished performance, attitudes, anger management and much more.

Employee Assistance Program Manila

Why include Counseling Services in our EAP?

Majority of humans prefer talking one-on-one with an experienced, licensed mental health specialist for support compared to watching a video or reading a flyer. The effectiveness of counselling cannot be compared to methods that are not face-to-face. Counselling is the optimal treatment for stress management, strengthening relationships, trauma, grief and loss, depression, suicidal thoughts, anger management and more. 

How You Can Improve Employee Mental Health at Work?

According to the study conducted by the Global Burden of Disease in 2015, it reported that 5.3 million Filipinos suffer from depressive disorders, with suicide rates of in 2.5 males and 1.7 in females per 100,000. According to these studies, mental health issues are 99.87% going to impact you or someone you know.

As an employer who is responsible for your employees’ mental health and wellbeing. You may be looking to provide options and benefits that can greatly help and assist your team members and staff who are dealing with these issues.

One good way to do that is to offer open access to an internal employee assistance program (EAP). A viable corporate EAP can help employees and staff with a variety of issues in an out of the workplace including:

 • Mental Health Issues
 • Personal Issues
 • Family issues
 • Work related issues

Here we will focus on how your company’s EAP can help your staff dealing with mental health conditions and how they can access the benefits of the said program. 

Employee Assistance Program provider Metro Manila

Mental Health in the Workplace

We all know that mental health matters. While it may seem a personal issue, its effects reach further than personal life and could impact work life. Research conducted by the Center for Prevention and Health Services in the US estimates that mental health and substance abuse disorders could costs businesses up to $105 billion per year.

The good news is, an employees assistance program or EAP connects employees and staff to professional and confidential assistance for a variety of issues ranging from mental, personal and work issues. This assistance can tremendously help the productivity of employees and staffs after all a happy employee is a productive employee.

Short term Counselling

In the Philippines finding a therapist might feel out of reach for employees especially those who are suffering from work-related stress and mental health conditions. But a good EAP can make it very simple.

With a good employee assistance program, counselling is just a phone call away or even a one on one session with a local clinician. Employer’s who provide this service ensure that their staff and employees get access to help immediately without worrying about the costs.

While this service is available to employees, many employers extend these counselling services to the immediate family members of the employee.

With the mental health act, confidentiality is a cornerstone of this service. This is one of the biggest things employers must look into as well.

Employee counseling can help with the following:
 • Anxiety at work
 • Stress at home
 • Stress in personal relationships
 • Depression
 • Addiction issues

Ano ang Employee Assistance Program?

EAP para sa Kalusugan ng Pag-iisip

Ang Employee Assistance Programs (EAP) ay mga benepisyong programa na mahalaga para sa mga empleyado at employers, na nangungunang nagpapromote ng kalusugan at kasiyahan. Minsan, nagkakaroon ng mga sitwasyon o kalagayan ang mga empleyado na kailangan ng espesyalisadong medikal na pangangalaga. Ang aming EAP ay binuo upang matulungan ang inyong mga empleyado na malutas ang mga problema sa kalusugan ng pag-iisip upang mapanatili ang kanilang emosyonal na kalagayan at mapataas ang kanilang performance sa trabaho. Lahat ng pakikipag-ugnayan sa mga empleyado ay tiyak na kumpidensyal sa pagitan ng doktor at pasyente. Ang aming EAP ay nakatutulong sa mga taong may trauma, depresyon, pagkabalisa, nababawasan ang performance, hindi magandang ugali, pagkontrol sa galit, at marami pang iba.

Bakit isama ang Serbisyong Pangpayo sa ating EAP?

Ang karamihan ng mga tao ay mas gusto ang pakikipag-usap sa isang karanasan at may lisensiyang espesyalista sa kalusugan ng isip kaysa manood ng video o magbasa ng flyer. Hindi mapapantayan ang epekto ng pangangaral sa mga paraan na hindi face-to-face. Ang pangangaral ay ang optimal na lunas para sa pamamahala ng stress, pagpapalakas ng relasyon, trauma, pagdadalamhati at pagkawala, depresyon, mga naiisip na magpakamatay, pamamahala ng galit at higit pa.

Paano mapapabuti ang kalusugan ng kaisipan ng empleyado sa trabaho?

Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Global Burden of Disease noong 2015, iniulat nito na 5.3 milyong Pilipino ang naghihirap sa mga depresyon, na may suicide rate na 2.5 sa mga lalaki at 1.7 sa mga babae kada 100,000 tao. Ayon sa mga pag-aaral na ito, ang mga problema sa kalusugan ng kaisipan ay 99.87% na maaaring makaapekto sa iyo o sa mga kakilala mo.

Bilang isang employer na responsable sa kalusugan at kabutihan ng kaisipan ng iyong mga empleyado, maaaring naghahanap ka ng mga opsyon at benepisyo na maaaring malaki ang maitulong at makatulong sa iyong mga kasapi ng koponan at mga tauhan na nakakaranas ng mga problemang ito.

Isang magandang paraan para gawin ito ay mag-alok ng bukas na pag-access sa isang internal na employee assistance program (EAP). Ang isang maaasahang korporatibong EAP ay makakatulong sa mga empleyado at staff sa iba’t ibang mga isyu sa at at labas ng opisina, kabilang ang:

 • Mga Isyung Pangkalusugan ng Pag-iisip
 • Personal na mga Isyu
 • Mga isyung pamilya
 • Mga isyu sa trabaho

Dito ay tatalakayin natin kung paano makakatulong ang EAP ng iyong kumpanya sa mga empleyado na may mga kondisyon sa kalusugan ng pag-iisip at kung paano nila ma-access ang mga benepisyo ng nabanggit na programa.

Kalagayan ng Kalusugan sa Pag-iisip sa Lugar ng Trabaho

Alam natin na mahalaga ang kalusugan sa pag-iisip. Bagamat personal na isyu ito, nakakaabot din ito sa trabaho at maaaring makaapekto rito. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng Center for Prevention and Health Services sa US, ang mga kalagayan sa kalusugan sa pag-iisip at mga suliranin sa pag-abuso ng mga sangkap na nakakapagdulot ng pagkagumon ay maaaring magkakahalaga ng hanggang $105 bilyon kada taon sa mga negosyo.

Ang magandang balita ay mayroong employee assistance program o EAP na nag-uugnay ng mga empleyado at staff sa propesyonal at kumpidensyal na tulong para sa iba’t ibang suliranin mula sa mental, personal at mga isyu sa trabaho. Ang tulong na ito ay nakatutulong nang malaki sa produktibidad ng mga empleyado at staff dahil tulad ng sinasabi, ang masaya at kontento sa trabaho ay mas produktibo.

Maikling Panayam sa Pagpapayo

Sa Pilipinas, maaaring hindi madaling makahanap ng therapist para sa mga empleyado lalo na sa mga nagdaranas ng stress sa trabaho at iba pang kondisyon sa kalusugan ng pag-iisip. Ngunit ang magandang EAP ay makakapagbigay ng simpleng solusyon.

Sa isang magandang employee assistance program, ang pagpapayo ay isa lamang tawag sa telepono o maaaring isang personal na sesyon sa lokal na clinician. Ang mga employer na nagbibigay ng serbisyong ito ay nagbibigay ng agarang access sa tulong para sa kanilang mga empleyado na hindi kinakailangang mag-alala tungkol sa mga gastos.

Kahit na itong serbisyong ito ay magagamit ng mga empleyado, maraming mga employer ang nagbibigay din ng mga serbisyong pang-konsultasyon sa mga kaanak ng empleyado.

Sa mental health act, ang confidentiality ay isa sa mga pinakamahalagang alintuntunin sa serbisyong ito. Ito ay isa sa mga pinakamalaking bagay na dapat tingnan din ng mga employer.

Ang pagbibigay ng konseling sa mga empleyado ay makatutulong sa mga sumusunod:
 • Pagkabalisa sa trabaho
 • Stress sa bahay
 • Stress sa personal na relasyon
 • Depresyon
 • Problema sa pagkakasugapa

Interested to learn more about our Employee Assistance Program?

Prescription Psychiatrists and Psychologists provide high-quality corporate Mental Health Services. Contact our corporate mental health specialists for free.

Contact Employee Assistance Program Metro Manila

Corporate Mental Health Services

Prescription Psychiatrists and Psychologists provide high quality corporate Mental Health Services. Contact our corporate mental health specialists for free.

Want to learn more about our services?

Psychologists Consultation Manila, Psychotherapy Philipines

Psychology

Our Psychologists implement person-centric methodologies to instil self-understanding among patients.

Psychiatrist Metro Manila, Psychiatrist Manila

Psychiatry

Psychiatrists help treat mental health issues firstly by assessing mental and physical symptoms.

Psychology for Corporations Philippines, Employee Assistance Program

Corporate Support

Our EAP is designed to assist your employees and resolve mental health problems .