mental and emotional health is, how to improve mental health, what is mental and emotional health

Mental and Emotional Health: Strategies for Maintaining Well-Being

Maintaining mental and emotional health is crucial for overall well-being. It involves implementing effective strategies to promote and nurture a positive state of mind and emotional balance. By adopting these strategies, individuals can enhance their resilience, cope with stress, and cultivate a healthier mindset. In this guide, we will explore various approaches and techniques that can be employed to support mental and emotional well-being.

 

What is Mental and Emotional Health?

Mental and emotional health refers to the overall well-being of an individual’s mind and emotions. It encompasses a range of factors, including how a person thinks, feels, and behaves. Good mental and emotional health is essential for a person’s overall health and well-being and can affect their relationships, work, and daily life.

The World Health Organization defines mental health as a state of well-being in which an individual can realize their potential, cope with the normal stresses of life, work productively, and contribute to their community. Emotional health, on the other hand, refers to the ability to manage and express emotions in a healthy way, without letting them overwhelm or control a person.

What Are The Factors That Could Affect a Person’s Mental and Emotional Health?

There are many factors that can affect a person’s mental and emotional health, including genetics, environment, life experiences, and physical health. Mental health disorders, such as depression, anxiety, bipolar disorder, and schizophrenia, can also impact mental and emotional health.

Mental and Emotional Health

Who Are More Likely to Experience Mental Health Issues?

Mental and emotional health problems can affect anyone, regardless of age, gender, or background. However, there are certain groups of people who may be more vulnerable to these issues. Some of the groups that are at a higher risk of experiencing mental and emotional health problems include:

 1. Young adults: The transition from adolescence to adulthood can be a challenging time, and young adults may struggle with issues such as identity, relationships, and career choices. Additionally, this age group may face high levels of stress due to academic or work-related pressures.
 2. Women: Women are more likely to experience depression and anxiety than men. This may be due to hormonal factors, societal expectations and pressures, and the impact of gender-based violence and discrimination.
 3. People with a family history of mental health issues: Genetics can play a role in the development of mental health disorders, and individuals with a family history of these conditions may be more likely to experience them.
 4. People who have experienced trauma or abuse: Traumatic events, such as physical or sexual abuse, natural disasters, or war, can have a significant impact on mental and emotional health. Individuals who have experienced trauma may be at a higher risk of developing conditions such as post-traumatic stress disorder (PTSD) or depression.
 5. Individuals with chronic medical conditions: Chronic medical conditions, such as cancer, diabetes, or heart disease, can impact mental and emotional health. These conditions may lead to stress, anxiety, and depression, and can also affect a person’s quality of life.
Ways On How To Improve Mental Health

Maintaining good mental and emotional health is essential for leading a healthy and fulfilling life. Some of the ways to promote mental and emotional health include:

 1. Practicing self-care: Taking care of oneself is an important part of maintaining good mental and emotional health. This may include getting enough sleep, eating a healthy diet, exercising regularly, and finding ways to manage stress.
 2. Building relationships: Having a strong support network can be beneficial in maintaining good mental and emotional health. Spending time with loved ones, joining social groups, and connecting with others can help promote a sense of belonging and improve emotional well-being.
 3. Practicing mindfulness: Mindfulness is a technique that involves being present at the moment and non-judgmentally observing one’s thoughts and feelings. Practicing mindfulness can help reduce stress and anxiety and promote a sense of calm and clarity.
 4. Seeking professional help: If an individual is experiencing mental health issues, seeking professional help from a mental health professional, such as a therapist or counselor, can be beneficial. Therapy can help individuals work through their emotions, develop coping strategies, and improve their mental and emotional health.
Conclusion

It is important to remember that mental and emotional health is just as important as physical health. Taking care of one’s mental and emotional well-being can help improve overall health and well-being and lead to a happier and more fulfilling life.

Kalusugan sa Pag-iisip at Emosyonal

Ano ang Kalusugan sa Pag-iisip at Emosyonal?

Ang kalusugan sa pag-iisip at emosyonal ay tumutukoy sa kabuuang kalagayan ng pagkakabuo ng isip at emosyon ng isang indibidwal. Ito ay naglalaman ng iba’t ibang mga salik, kabilang ang paraan ng pag-iisip, pagtanggap ng emosyon, at pag-uugali. Ang magandang kalusugan sa pag-iisip at emosyonal ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan ng isang indibidwal at maaaring makaapekto sa kanilang mga relasyon, trabaho, at pang-araw-araw na buhay.

Ang World Health Organization ay nagtatakda ng kalusugan sa pag-iisip bilang isang kalagayan ng kabutihang pangkalahatan kung saan ang isang indibidwal ay kayang maabot ang kanilang potensyal, harapin ang normal na mga stress sa buhay, magtrabaho nang produktibo, at makapag-ambag sa kanilang komunidad. Sa kabilang banda, ang kalusugan sa emosyon ay tumutukoy sa kakayahang pamahalaan at ipahayag ang mga emosyon sa isang malusog na paraan, nang hindi pinapayagan ang mga ito na maghahari o kontrolin ang isang indibidwal.

Ano ang mga Salik na Maaaring Makaaapekto sa Kalusugan sa Pag-iisip at Emosyonal ng Isang Indibidwal?

Mayroong maraming mga salik na maaaring makaapekto sa kalusugan sa pag-iisip at emosyonal ng isang indibidwal, kabilang ang genetika, kapaligiran, mga karanasan sa buhay, at pisikal na kalusugan. Ang mga sakit sa kalusugan sa pag-iisip, gaya ng depresyon, pagkabalisa, bipolar disorder, at schizophrenia, ay maaari rin makaapekto sa kalusugan sa pag-iisip at emosyonal.

Sino ang Mas Malamang na Magkaroon ng Problema sa Kalusugan sa Pag-iisip?

Ang mga problema sa kalusugan sa pag-iisip at emosyonal ay maaaring makaapekto sa sinuman, kahit anong edad, kasarian, o pinanggalingan. Gayunpaman, may ilang grupo ng mga tao na maaaring mas mabibiktima sa mga isyung ito. Ilan sa mga grupo na may mas mataas na posibilidad na magkaroon ng problema sa kalusugan sa pag-iisip at emosyonal ay ang mga sumusunod:

 1. Mga taong may kasaysayan ng mga problema sa kalusugan sa pag-iisip sa pamilya: Ang genetika ay maaaring maglaro ng papel sa pagkakaroon ng mga sakit sa kalusugan sa pag-iisip, at ang mga indibidwal na may kasaysayan ng mga kondisyong ito sa kanilang pamilya ay mas malamang na magkaroon ng mga ito.

 2. Kababaihan: Mas malamang na magkaroon ng depresyon at pagkabalisa ang mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Maaaring dahil ito sa hormonal na mga kadahilanan, mga inaasahang papel at mga kahalintulad na pag-asa ng lipunan, at epekto ng karahasan at diskriminasyon batay sa kasarian.
 3. Mga taong nakaranas ng trauma o pang-aabuso: Ang mga traumatikong pangyayari tulad ng pisikal o seksuwal na pang-aabuso, mga kalamidad, o digmaan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan sa pag-iisip at emosyonal. Ang mga indibidwal na nakaranas ng trauma ay maaaring mas malamang na magkaroon ng mga kondisyon tulad ng post-traumatic stress disorder (PTSD) o depresyon.

 4. Mga indibidwal na may kronikong mga kondisyon sa kalusugan: Ang mga kronikong kondisyon sa kalusugan tulad ng kanser, diyabetis, o sakit sa puso ay maaaring makaapekto sa kalusugan sa pag-iisip at emosyonal. Ang mga kondisyong ito ay maaaring magdulot ng stress, pagkabalisa, at depresyon, at maaari ring makaapekto sa kalidad ng buhay ng isang tao.

 5. Mga batang-adulto: Ang paglipat mula sa pagkabata tungo sa pagiging adulto ay maaaring mapagdaanan ng mga hamon, at ang mga batang-adulto ay maaaring magkaroon ng mga problema tulad ng pagkakakilanlan, mga relasyon, at mga pagpili sa karera. Bukod dito, ang grupo ng ito ay maaaring maranasan ang mataas na antas ng stress dahil sa mga akademikong o trabaho-related na pagkabahala.
Mga Paraan para Mapabuti ang Kalusugan sa Pag-iisip

Mahalaga ang pagpapanatili ng mabuting kalusugan sa pag-iisip at emosyonal upang magkaroon ng malusog at masaganang buhay. Ilan sa mga paraan upang maipromote ang kalusugan sa pag-iisip at emosyonal ay:

 1. Pagpapraktis ng pagiging malay sa kasalukuyan (mindfulness): Ang mindfulness ay isang teknik na nagpapakita ng pagiging present sa kasalukuyan at hindi nagdudulot ng paghuhusga sa mga kaisipan at damdamin. Ang pagpapraktis ng mindfulness ay makakatulong sa pagbawas ng stress at pagkabalisa at magpapalawak ng kalinawan at katahimikan.

 2. Pagbuo ng mga relasyon: Ang pagkakaroon ng matatag na support network ay nakabubuti sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan sa pag-iisip at emosyonal. Ang pagtutuon ng oras kasama ang mga mahal sa buhay, pagsali sa mga social group, at pagkakonekta sa iba ay makatutulong sa pagkamit ng pakiramdam ng pagka-belong at pagpapabuti ng emosyonal na kalagayan.
 3. Paghahanap ng propesyonal na tulong: Kung ang isang indibidwal ay nagdaranas ng mga suliranin sa kalusugan sa pag-iisip, mahalagang kumuha ng propesyonal na tulong mula sa isang mental health professional, tulad ng isang therapist o counselor. Ang therapy ay makakatulong sa mga indibidwal na malunasan ang kanilang mga emosyon, magbuo ng mga paraan ng pagtugon, at mapabuti ang kanilang kalusugan sa pag-iisip at emosyonal.

 4. Pagsasagawa ng self-care: Ang pangangalaga sa sarili ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng mabuting kalusugan sa pag-iisip at emosyonal. Ito ay maaaring maglakip ng sapat na tulog, pagkain ng malusog na pagkain, regular na pag-eehersisyo, at paghahanap ng mga paraan upang pamahalaan ang stress.
Kongklusyon

Mahalagang tandaan na ang kalusugan sa pag-iisip at emosyonal ay kasing halaga ng kalusugang pisikal. Ang pag-aalaga sa sariling kalusugan sa pag-iisip at emosyonal ay makakatulong sa pangkalahatang kalusugan at kabutihan ng buhay, at magdadala ng kaligayahan at kasiyahan.

As a Filipino living overseas, it can be difficult to find a Tagalog Psychologist that can understand your problems. Sometimes you will want a Tagalog counsellor or therapist that enables you to speak like you are seeing a psychologist in the Philippines. If you are from the Philippines and are looking for a Filipino mental health provider, we can support you with:

MENTAL AND EMOTIONAL HEALTH: STRATEGIES FOR MAINTAINING WELL-BEING

MENTAL HEALTH SERVICES FOR CORPORATIONS, FAMILIES AND INDIVIDUALS.

As a mental health corporation having qualified:

Psychiatrists and Psychologists in Manila, Makati, Ortigas.
We cover a wide scope of services and conditions.

COVID19 crisis update:

Online services only are available

Following the directions of the Government, our clinics will be unavailable. Online services are available through Booking an Appointment. Mental health prescriptions and refills will be sent digitally for use in your local pharmacy.

Patients require an internet connection and a mobile phone or computer with a microphone. Pricing is between 2000 - 2500 pesos per session. Spots are limited, payment upfront is required to secure a slot.

Our mental health team will call you within 12 hours to assist you booking a time slot with a clinician.

For any appointment-related queries, please call us at +639173247110 or email us at clinic@prescriptionpsychiatrists.com.ph.

Prescription Psychiatrists and Psychologists Metro Manila

Want to learn more about our services?

Psychologists Consultation Manila, Psychotherapy Philipines

Psychology

Our Psychologists implement person-centric methodologies to instil self-understanding among patients.

Psychiatrist Metro Manila, Psychiatrist Manila

Psychiatry

Psychiatrists help treat mental health issues firstly by assessing mental and physical symptoms.

Psychology for Corporations Philippines, Employee Assistance Program

Corporate Support

Our EAP is designed to assist your employees and resolve mental health problems .