cognitive-behavior, cognitive functioning, what is cognitive, cognitive behavioral therapy

Cognitive Functioning: A Guide to Cognitive Health

Cognitive functioning plays a vital role in mental health, and understanding what it means to be “cognitive” is essential for those seeking to improve their emotional and psychological well-being. In this article, we will explore what it means to be “cognitive” in the context of mental health, and how it affects our emotional and psychological well-being.

 

What is Cognitive Functioning?

Cognitive functioning refers to the mental processes involved in perception, attention, memory, language, problem-solving, and decision-making. It encompasses a range of mental activities, including how we think, learn, remember, reason, and communicate. It plays a critical role in our ability to navigate the world around us, make decisions, and manage our emotions.

 

The Importance of Cognitive Functioning in Mental Health

Cognitive functioning is an essential aspect of mental health. It affects our ability to perceive and interpret the world around us, manage our emotions, and interact with others. When cognitive functioning is impaired, it can lead to a range of mental health problems, including depression, anxiety, and other disorders.

For example, individuals with depression often experience negative and distorted thinking patterns, such as self-blame, guilt, and hopelessness. These thought patterns can affect their ability to perceive reality accurately and contribute to feelings of sadness and hopelessness. Similarly, individuals with anxiety may experience excessive worry and fear, which can impair their decision-making abilities and lead to avoidance behaviors.

Cognitive-Behavioral Therapy (CBT)

Cognitive-behavioral therapy (CBT) is a type of psychotherapy that focuses on changing negative or distorted thought patterns to improve mental health. CBT is based on the premise that our thoughts, emotions, and behaviors are interconnected and that changing one can positively impact others. During CBT, individuals learn to identify and challenge negative or irrational thoughts and develop more positive and productive ways of thinking.

CBT has been shown to be effective in treating a range of mental health problems, including depression, anxiety, post-traumatic stress disorder (PTSD), and eating disorders. By improving cognitive functioning through therapy or other interventions, individuals can achieve greater emotional and psychological well-being.

How Does Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) Work?

CBT is a collaborative process between the therapist and the client. The therapist works with the client to identify negative thoughts and beliefs and to challenge and reframe them. This process helps the client to develop a more balanced and realistic perspective on their situation. CBT also involves behavioral techniques, such as exposure therapy, to help clients confront and overcome their fears and anxieties.

What mental health issues can CBT help with?

CBT has been shown to be effective in treating a wide range of mental health issues, including:

 • Depression
 • Anxiety disorders, such as generalized anxiety disorder, panic disorder, and social anxiety disorder
 • Obsessive-compulsive disorder (OCD)
 • Post-traumatic stress disorder (PTSD)
 • Eating disorders, such as bulimia and binge eating disorder
 • Substance abuse and addiction
 • Bipolar disorder
How can CBT improve your mental health?

CBT can improve your mental health in several ways:

 1. CBT helps you identify and challenge negative patterns of thinking and behavior.
 2. It can help you develop more realistic and balanced ways of thinking about yourself, others, and the world around you.
 3. It can help you learn coping skills to manage stress, anxiety, and depression.
 4. CBT helps you confront and overcome fears and phobias through exposure therapy.
 5. It can help you improve your communication and problem-solving skills, relationships, and overall well-being.
Conclusion

Understanding cognitive functioning is essential for mental health, seeking therapy or other interventions can help individuals identify negative thought patterns, improve cognitive functioning, and achieve emotional and psychological well-being. CBT is an effective form of therapy that helps improve mental health by identifying and challenging negative thinking and behavior patterns. It can improve coping skills, stress management, and overall well-being. Consider seeking a therapist trained in CBT if struggling with mental health issues.

Terapiyang Pangkaisipan-Panggawi (CBT)

Ang terapiyang pangkaisipan-panggawi (CBT) ay isang uri ng psychotherapy na nakatuon sa pagbabago ng negatibong o distorted na mga pattern ng pag-iisip upang mapabuti ang kalusugan sa pag-iisip. Ang CBT ay batay sa premisa na ang ating mga kaisipan, emosyon, at mga pag-uugali ay magkakaugnay at ang pagbabago ng isa ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa iba. Sa pamamagitan ng CBT, natututo ang mga indibidwal na matukoy at hamunin ang negatibong o hindi makatwirang mga kaisipan at magbuo ng mas positibong at produktibong paraan ng pag-iisip.

Napatunayan na epektibo ang CBT sa paggamot ng iba’t ibang mga problema sa kalusugan sa pag-iisip, kasama ang depresyon, pagkabalisa, post-traumatic stress disorder (PTSD), at mga eating disorder. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng pag-andar ng kaisipan sa pamamagitan ng terapiya o iba pang mga interbensyon, maaaring makamit ng mga indibidwal ang mas malaking kasiyahan at kahalagahan sa emosyonal at kalusugang pangkaisipan.

Paano Gumagana ang Terapiyang Pangkaisipan-Panggawi (CBT)?

Ang CBT ay isang proseso ng pakikipagtulungan sa pagitan ng terapis at kliyente. Nagtatrabaho ang terapis kasama ang kliyente upang matukoy ang mga negatibong pag-iisip at paniniwala at hamunin at baguhin ang mga ito. Sa pamamagitan ng prosesong ito, tinutulungan ng terapis ang kliyente na magkaroon ng mas balanseng at realistikong pananaw sa kanilang sitwasyon. Kasama rin sa CBT ang mga panggawi na teknik, tulad ng exposure therapy, upang matulungan ang mga kliyente na harapin at malampasan ang kanilang mga takot at pagkabalisa.

Anong mga isyu sa kalusugan sa pag-iisip ang maaaring matulungan ng CBT?

Ang CBT ay napatunayang epektibo sa paggamot ng iba’t ibang mga suliraning pangkalusugan sa pag-iisip, kabilang ang:

 • Depresyon
 • Mga sakit sa pagkabalisa, tulad ng generalized anxiety disorder, panic disorder, at social anxiety disorder
 • Obsessive-compulsive disorder (OCD)
 • Post-traumatic stress disorder (PTSD)
 • Mga eating disorder, tulad ng bulimia at binge eating disorder
 • Pag-abuso sa substansiya at adiksyon
 • Bipolar disorder

 

 

 

Paano mapapabuti ng CBT ang iyong kalusugan sa pag-iisip?

Ang CBT ay maaaring mapabuti ang iyong kalusugan sa pag-iisip sa ilang paraan:

 1. Maaaring tulungan kang matukoy at hamunin ang mga negatibong pattern ng pag-iisip at pag-uugali.
 2. Tulungan ka na magbuo ng mas realistic at balanseng mga paraan ng pag-iisip tungkol sa iyong sarili, sa iba, at sa mundo sa paligid mo.
 3. Maaaring tulungan kang matuto ng mga kasanayan sa pagharap sa stress, pagkabalisa, at depresyon.
 4. Tulungan kang harapin at malampasan ang mga takot at phobia sa pamamagitan ng exposure therapy.
 5. Maaaring tulungan kang mapabuti ang iyong mga kasanayan sa komunikasyon at paglutas ng mga problema, na maaaring magdulot ng pagpapabuti sa iyong mga relasyon at pangkalahatang kagalingan.

 

 

 

Ano ang Pag-andar ng Kaisipan?

Ang pag-andar ng kaisipan ay tumutukoy sa mga prosesong pangkaisipan na kasangkot sa pagkaunawa, pagkaatensiya, pag-alala, wika, paglutas ng mga suliranin, at paggawa ng mga desisyon. Ito ay naglalaman ng iba’t ibang mga gawain ng kaisipan tulad ng pag-iisip, pag-aaral, pag-alala, pagsusuri, at pakikipagtalakayan. Ang pag-andar ng kaisipan ay may malaking bahagi sa ating kakayahang mag-navigate sa mundo, gumawa ng mga desisyon, at pamahalaan ang ating mga emosyon.

Ang Kahalagahan ng Pag-andar ng Kaisipan sa Kalusugan sa Pag-iisip

Isang mahalagang aspeto ng kalusugan sa pag-iisip ang pag-andar ng kaisipan. Ito ang nagtatakda ng ating kakayahan na maunawaan at bigyan-kahulugan ang mundo sa paligid natin, pamahalaan ang ating mga emosyon, at makipag-ugnayan sa iba. Kapag may pagkapinsala ang pag-andar ng kaisipan, maaaring magdulot ito ng iba’t ibang mga suliraning pangkalusugan sa pag-iisip, kabilang ang depresyon, pagkabalisa, at iba pang mga sakit.

Halimbawa, ang mga indibidwal na may depresyon ay madalas na may mga negatibong at distorted na mga pattern ng pag-iisip, tulad ng pagsisisi sa sarili, pagkakasala, at kawalan ng pag-asa. Ang mga ganitong mga kaisipang ito ay maaaring makaapekto sa kanilang kakayahang makita nang wasto ang katotohanan at magdulot ng mga damdaming kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Sa parehong paraan, ang mga indibidwal na may pagkabalisa ay maaaring magkaroon ng labis na pag-aalala at takot, na maaaring makasama sa kanilang mga kakayahan sa pagdedesisyon at magdulot ng mga pag-iwas na kilos.

Kongklusyon

Ang pag-unawa sa pag-andar ng kaisipan ay mahalaga para sa kalusugan sa pag-iisip, at ang paghahanap ng therapy o iba pang mga interbensyon ay maaaring makatulong sa mga indibidwal na matukoy ang negatibong pattern ng pag-iisip, mapabuti ang pag-andar ng kaisipan, at makamit ang emosyonal at sikolohikal na kagalingan. Ang CBT ay isang epektibong anyo ng therapy na tumutulong sa pagpapabuti ng kalusugan sa pag-iisip sa pamamagitan ng pagtukoy at paghamon sa negatibong mga kaisipan at pag-uugali. Maaari nitong mapabuti ang mga kasanayan sa pagharap sa mga suliranin, pamamahala sa stress, at pangkalahatang kagalingan. Isaisip na maghanap ng isang terapis na may kasanayan sa CBT kung mayroong mga suliraning pangkalusugan sa pag-iisip.

As a Filipino living overseas, it can be difficult to find a Tagalog Psychologist that can understand your problems. Sometimes you will want a Tagalog counsellor or therapist that enables you to speak like you are seeing a psychologist in the Philippines. If you are from the Philippines and are looking for a Filipino mental health provider, we can support you with:

COGNITIVE FUNCTIONING: A GUIDE TO COGNITIVE HEALTH

MENTAL HEALTH SERVICES FOR CORPORATIONS, FAMILIES AND INDIVIDUALS.

As a mental health corporation having qualified:

Psychiatrists and Psychologists in Manila, Makati, Ortigas.
We cover a wide scope of services and conditions.

COVID19 crisis update:

Online services only are available

Following the directions of the Government, our clinics will be unavailable. Online services are available through Booking an Appointment. Mental health prescriptions and refills will be sent digitally for use in your local pharmacy.

Patients require an internet connection and a mobile phone or computer with a microphone. Pricing is between 2000 - 2500 pesos per session. Spots are limited, payment upfront is required to secure a slot.

Our mental health team will call you within 12 hours to assist you booking a time slot with a clinician.

For any appointment-related queries, please call us at +639173247110 or email us at clinic@prescriptionpsychiatrists.com.ph.

Want to learn more about our services?

Psychologists Consultation Manila, Psychotherapy Philipines

Psychology

Our Psychologists implement person-centric methodologies to instil self-understanding among patients.

Psychiatrist Metro Manila, Psychiatrist Manila

Psychiatry

Psychiatrists help treat mental health issues firstly by assessing mental and physical symptoms.

Psychology for Corporations Philippines, Employee Assistance Program

Corporate Support

Our EAP is designed to assist your employees and resolve mental health problems .