Psychologist for gambling addiction

Confronting Gambling Addiction: Support and Treatment at Prescription Psychiatrists

Gambling addiction, also known as problem gambling or compulsive gambling, is a serious issue that can have devastating effects on an individual’s mental health, relationships, and financial stability.

Understanding Gambling Addiction

Gambling addiction is a behavioral disorder characterized by a persistent and uncontrollable urge to gamble, despite the negative consequences it may cause. Problem gambling can manifest in various forms, such as betting on sports, playing casino games, or participating in online gambling. The addiction often leads to financial problems, relationship difficulties, and severe emotional distress.

Signs and Symptoms

Recognizing the signs and symptoms of gambling addiction is crucial in seeking help and initiating the recovery process. Common indicators include:

An increasing preoccupation with gambling
Gambling with larger amounts of money to achieve the same level of excitement
Unsuccessful attempts to cut back or stop gambling
Restlessness or irritability when trying to reduce or quit gambling
Gambling to escape from problems or negative emotions
Chasing losses by continuing to gamble after losing money
Lying about the extent of one’s gambling activities
Jeopardizing relationships, jobs, or educational opportunities due to gambling
Relying on others for financial assistance due to gambling losses

The Effects of Gambling Addiction

The consequences of gambling addiction can be far-reaching and severely impact an individual’s life. Some of the most common effects include:

Financial hardship, such as mounting debts or bankruptcy
Strained relationships with family members, friends, and romantic partners
Loss of employment or educational opportunities
Legal problems arising from gambling-related activities
Mental health issues, such as anxiety, depression, and increased risk of suicide
Co-occurring addictions, such as alcohol or substance abuse

Treatment Approaches at Prescription Psychiatrists

At Prescription Psychiatrists, we offer a range of evidence-based treatment approaches to help individuals overcome gambling addiction:

Individual Therapy: Our experienced therapists utilize various therapeutic modalities, such as cognitive-behavioral therapy (CBT), psychodynamic therapy, and motivational interviewing, tailored to each individual’s needs and preferences.
Group Therapy: Our clinic offers support groups and therapy sessions that allow individuals to share their experiences and learn from others facing similar challenges.
Family Therapy: Involving family members in the recovery process can be beneficial in addressing the impact of gambling addiction on relationships and promoting long-term support.
Medication Management: In some cases, our psychiatrists may recommend medications to help manage co-occurring mental health conditions, such as anxiety or depression.

Aftercare and Relapse Prevention

Recovery from gambling addiction is an ongoing process, and maintaining progress is vital to prevent relapse. At Prescription Psychiatrists, we are committed to providing long-term support and resources, including ongoing therapy sessions, support groups, and access to educational materials and resources.

Conclusion

Overcoming gambling addiction is possible with the right support and guidance. At Prescription Psychiatrists, our dedicated team of mental health professionals is ready to help you or your loved one break free from the grip of gambling addiction and regain control of your life. Reach out to us today to learn more about our services and take the first step towards recovery.

At Prescription Psychiatrists, our dedicated team of mental health professionals is committed to providing comprehensive support and evidence-based treatment for those struggling with gambling addiction. In this article, we will discuss the nature of gambling addiction, its signs and symptoms, and the various treatment options available at our clinic.

ADDICTIONS

MENTAL HEALTH SERVICES FOR CORPORATIONS, FAMILIES AND INDIVIDUALS.

As a mental health corporation having qualified:

Psychiatrists and Psychologists in Manila, Makati, Ortigas.
We cover a wide scope of services and conditions.

Pag-unawa sa Pagka-Addik sa Sugal

Ang pagka-addik sa sugal ay isang uri ng behavioral disorder na kung saan mayroong patuloy at hindi kontroladong pagnanais na maglaro ng sugal, kahit na mayroong negatibong epekto ito. Ang problema sa sugal ay maaaring magpakita sa iba’t ibang anyo, tulad ng pagtaya sa sports, paglalaro ng mga laro sa casino, o pakikilahok sa online na sugal. Ang adiksyon ay madalas na nagdudulot ng mga problemang pinansiyal, mga suliranin sa relasyon, at malubhang emosyonal na pagkabalisa.

Mga Senyales at Sintomas

Ang pagkilala sa mga senyales at sintomas ng pagka-addik sa sugal ay mahalaga upang humingi ng tulong at simulan ang proseso ng pagpapagaling. Ilan sa mga pangkaraniwang senyales ay ang:

 • Pagkakaroon ng mas malalim na pagkabalisa sa sugal.
 • Pagsusugal ng mas malaking halaga ng pera upang maabot ang parehong antas ng kasiyahan.
 • Hindi matagumpay na pagpapakontrol o paghinto sa paglalaro ng sugal.
 • Pagkabagot o pagkairita kapag nagtatangka ng pagbabawas o paghinto sa paglalaro ng sugal.
 • Pagsusugal upang takasan ang mga problema o negatibong emosyon.
 • Paghabol sa mga nawalang pera sa pamamagitan ng patuloy na pagsusugal.
 • Pagmamali ng lawak ng paglalaro ng sugal na ginagawa.
 • Pagbabanta sa mga relasyon, trabaho, o oportunidad sa edukasyon dahil sa sugal.
 • Umaasa sa iba para sa pinansyal na tulong dahil sa mga pagkatalo sa sugal.

Ang Epekto ng Pagka-Addik sa Sugal

Ang mga bunga ng pagka-addik sa sugal ay maaaring malawakang epekto at malubhang makaapekto sa buhay ng isang indibidwal. Ilan sa mga pangkaraniwang epekto ay ang:

 • Pinansyal na kahirapan, tulad ng pagdami ng mga utang o pagkalugi sa negosyo.
 • Masamang relasyon sa mga miyembro ng pamilya, mga kaibigan, at mga romantikong partner.
 • Pagkawala ng trabaho o oportunidad sa edukasyon.
 • Mga problemang legal na may kaugnayan sa mga aktibidad sa sugal.
 • Mga isyu sa kalusugan ng isip, tulad ng pangangamba, depresyon, at mas mataas na posibilidad ng pagpapakamatay.
 • Mga ko-kuring adiksyon, tulad ng alak o pang-aabuso ng substansiya.

Mga Pamamaraan sa Pagpapagaling sa Prescription Psychiatrists

Sa Prescription Psychiatrists, nag-aalok kami ng iba’t ibang pamamaraan sa pagpapagaling na nakabatay sa ebidensiya upang matulungan ang mga indibidwal na malampasan ang pagka-addik sa sugal:

Indibidwal na Terapiya: Ginagamit ng aming mga espesyalistang terapista ang iba’t ibang modalidad ng terapiya, tulad ng cognitive-behavioral therapy (CBT), psychodynamic therapy, at motivational interviewing, na nakabatay sa mga pangangailangan at mga kagustuhan ng bawat indibidwal.
Grupong Terapiya: Nag-aalok ang aming klinika ng mga support group at sesyon ng terapiya na nagbibigay-daan sa mga indibidwal na magbahagi ng kanilang mga karanasan at matuto mula sa iba pang mga tao na nakaharap sa parehong mga hamon.
Pamilyang Terapiya: Ang pagkakasangkot ng mga miyembro ng pamilya sa proseso ng pagpapagaling ay maaaring makatulong sa pag-address ng epekto ng pagka-addik sa sugal sa mga relasyon at pagtataguyod ng pangmatagalang suporta.
Pangangasiwa ng Gamot: Sa ilang mga kaso, maaaring magrekomenda ang aming mga psychiatrist ng mga gamot upang matulungan sa pagpapangasiwa ng mga ko-kuring kondisyon sa kalusugan ng isip, tulad ng pangangamba o depresyon.

Aftercare at Pag-iwas sa Pagbabalik sa Lumang Kalagayan

Ang pagpapagaling mula sa pagka-addik sa sugal ay isang patuloy na proseso, at mahalaga ang pagpapanatili ng progreso upang maiwasan ang pagbabalik sa lumang kalagayan. Sa Prescription Psychiatrists, kami ay nakatuon sa pagbibigay ng pangmatagalang suporta at mga mapagkukunan, kasama na ang patuloy na sesyon ng terapiya, mga support group, at access sa mga edukasyonal na materyales at mapagkukunan.

Konklusyon

Ang paglalampas sa pagka-addik sa sugal ay posible sa tulong ng tamang suporta at gabay. Sa Prescription Psychiatrists, handa ang aming dedicadong team ng mga propesyonal sa kalusugan ng isip na tulungan kang o ang iyong mahal sa buhay na makawala sa hawak ng pagka-addik sa sugal at mabawi ang kontrol sa iyong buhay. Lumapit sa amin ngayon upang malaman ang aming mga serbisyo at simulan ang unang hakbang tungo sa pagpapagaling.

References:

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
Petry, N. M. (2005). Pathological gambling: Etiology, comorbidity, and treatment. Washington, DC: American Psychological Association.
National Council on Problem Gambling. (n.d.). Help and treatment. Retrieved from https://www.ncpgambling.org/help-treatment/
Potenza, M. N. (2014). The neural bases of cognitive processes in gambling disorder. Trends in Cognitive Sciences, 18(8), 429-438.

COVID19 crisis update:

Online Services are available

Online services are available by booking an appointment here. Mental health script will be sent digitally for use in your local pharmacy.

Patients who opt for our online services require an internet connection and a mobile phone or computer with a microphone. Pricing is between 2000 - 2500 pesos per session. Spots are limited, payment upfront is required to secure a slot. 

In-clinic appointments are available, please secure your in-clinic appointments with our reception first. You may reach us at +639275074120 Walk-ins are not accepted.

After booking your appointment online, our mental health team will call you within 12 hours to finalize the details of your appointment.

 

For any appointment-related queries, please call us at +639275074120 or email us at clinic@prescriptionpsychiatrists.com.ph.

Want to learn more about our services?

Psychologists Consultation Manila, Psychotherapy Philipines

Psychology

Our Psychologists implement person-centric methodologies to instil self-understanding among patients.

Psychiatrist Metro Manila, Psychiatrist Manila

Psychiatry

Psychiatrists help treat mental health issues firstly by assessing mental and physical symptoms.

Psychology for Corporations Philippines, Employee Assistance Program

Corporate Support

Our EAP is designed to assist your employees and resolve mental health problems .